Pazartesi, Ekim 11, 2004

Okuma Parçası 2: Internet: Yönelimler, Olasılıklar

Internet: Yönelimler, Olasılıklar
Funda Başaran
...Son yıllarda bilişim ve iletişim teknolojileri, zaman, mekan ve coğrafi uzaklık faktörlerinin yarattığı sınırlılıkları ortadan kaldırmayı; ses, görüntü, hareketli görüntü ve veri biçimindeki tüm enformasyon aktarımlarını tek ve esnek bir ağ içinde bütünleştirmeyi mümkün kılacak bir biçimde gelişti. Bu gelişmenin bir boyutunda sayısallaşma, uydu, fiber optik kablolar gibi gelişmelerin, iletim kapasitelerini artırması ve maliyetleri azaltması gibi niceliksel dönüşümler, diğer bir boyutunda ise telekomünikasyon ve bilişim teknolojilerinin yakınsaması sonucunda, "kitle iletişimiyle, noktadan noktaya iletişim hizmetlerinin içiçe geçmesi" sonucu ortaya çıkan yeni iletişim teknolojileri, yani nitel değişimler var.Günümüzün tüm siyasi ve toplumsal tartışma konuları yeni iletişim teknolojileri ile birlikte ele alınıyor. Yaşanan değişimler, tüm toplumsal grupların ve kurumların, politik, toplumsal ve ekonomik beklentilerinin, giderek yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ile ilişkilenmesine neden oluyor. Yeni iletişim teknolojilerinden küresel düzeyde dünya ekonomisini daha rekabetçi ve verimli hale getirmesi; gelişmişlik farklarını kapatarak dünya ülkelerini eşitlemesi; dünya iletişimini herkes için erişilebilir, hızlı ve etkin kılması bekleniyor. İletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ve kullanımlarının yaygınlaşması, endüstri toplumunun taşıdığı tüm eksikliklerin giderileceği yeni bir toplumsal yapının kurucu unsurları olarak tanımlanıyor. Öte yandan yeni iletişim araçları, geleneksel medyada yer alamayan toplumsal grupların da örgütlenme, eğitim ve kendilerini kamuoyuna anlatmak amacıyla kullanım olanakları nedeniyle gündemine giriyor ve bir muhalefet platformu olarak işlevleri tartışılıyor. Yeni iletişim teknolojilerinin, tüm bu iddia ve beklentileri gözardı etmeksizin ele alınması; potansiyellerinin ve sınırlılıklarının ortaya koyulması; ekonomik, toplumsal ve politik değişimlerle ilişkilerinin tartışılması ve bunun Türkiye'deki yansımalarının açığa çıkartılması ise, önümüzde önemli bir gereksinim olarak duruyor. Öncelikle yeni iletişim teknolojileri derken neden bahsettiğimiz konusunda ortaklaşmalıyız. Yeni İletişim Teknolojileri, hem kullanıcılar arasındaki, hem de kullanıcılar ile enformasyon arasındaki karşılıklı iletişimi, içlerinde bulunan mikro-işlemcilerle sağlayan veya geliştiren iletişim araçlarıdır. Tanımı bir yana bırakırsak, zamansal olarak yeni ortaya çıkmış olan her iletişim teknolojisi yenidir. Telgraf, radyo, televizyon gibi teknoloji ile iletişimin bütünleştiği tüm araçlar, ilk ortaya çıktıklarında yeni olarak adlandırılmışlardır. Ancak tanıma dönersek, "yeni iletişim teknolojileri"nin temel özelliği zamansal olarak yeni olmaları değildir. Aslında yeni iletişim teknolojileri, tam da bugüne kadar iletişim ortamına rengini kazandıran ve iletişim diye bir alanın oluşmasına neden olan, hatta diyebiliriz ki, iletişim alanı ile sosyoloji, psikoloji, siyaset bilim gibi alanların ilişkilenmesine neden olan kitle iletişim teknolojileri karşısına konuldukları için yenidirler. Kitle iletişimi iki temel özellik ile tanımlanır: "1) kitle iletişimi nüfusun büyük bir kesitine yöneliktir. 2) Mesajın nüfusun büyük bir kesitine ulaşabilmesi için teknik araçların kullanılması gerekir." (Broadcasting kavramı da buradan doğmaktadır)Bu tanımın dışında olan iletişim araçlarının tarihi de, en az bu araçlar kadar hatta daha eskidir... Bunlar, telefon, telgraf, teleks gibi araçlardır. Bu araçlar bugüne dek, iletişim araştırmacılarının dikkatini çok fazla çekmemiş olan ve noktadan noktaya iletişim olarak adlandırılan araçlardır. Hemen belirtmeliyiz ki, bizim yeni iletişim teknolojileri diye adlandırdığımız ve kitle iletişiminden farklılığı ile tanımlıyor olduğumuz araçlar işte bu bugüne dek iletişim araştırmacılarının dikkatini çekmeyen altyapılar üzerinde şekillenen araçlar durumundalardır. Toplumsal değişim, iletişim araçlarının gelişimine bakarak anlaşılabilir. Her iletişim aracının, örgütlenme ve enformasyonu denetleme açısından bir yanlılığı olduğunu Innis, 1030'larda iddia etmiştir. Innis'e göre, taş ve kil ağır ve kalıcı olmaları nedeni ile, kullanıldıkları toplumları zaman üzerinde yayan, öte yandan taşınması kolay iletişim araçlarının kullanıldıkları toplumları coğrafi olarak yayan özelliklere sahiptir. Innis'e göre, tüm modern iletişim araçları ki, burada özellikle telgrafdan bahsedilmektedir, uzam yanlıdır ve bu anlamıyla kapitalist toplumun karasal yayılımını ifade etmektedir. Aslında iletişimin hangi yolla sürdürüldüğü, tarihsel dönüşümler açıklanırken genellikle üzerinde durulan dinamiklerdir. Örneğin, aydınlanma olarak isimlendirilen tarihsel dönüşümün dinamikleri tariflenirken, matbaa ve bu hızlı metin çoğaltma teknolojisine ayrıcalıklı bir önem atfedilir. Metinlerin matbaa sayesinde kolaylıkla çoğaltılması, gerçekten de bilgiye erişme ve bilgiyi evrenselleştirme noktasında önemli imkanlara yolaçmıştır. Özellikle son iki yüzyıldır, olan biten bütün önemli şeylerin, tüm toplumsal olayların bu imkanlarla olan ilişkisini kimse reddedemez.Ancak reddedilemeyen diğer bir gerçek de, basılı metinden, kablolu televizyona kadar bütün bilgi çoğaltma ve dağıtma kanallarının tek taraflı olduğudur. Bilginin özgürleştirici niteliği, bu tek taraflılığın yarattığı eşitsiz ilişki ile birleştiğinde önemli bir kırılmaya uğramakta ve ortaya etkin bir denetim aracı olarak geleneksel medya çıkmaktadır. Bir denetim aracı olarak medya üzerindeki iktidar mücadelesinin keskinliğindendir ki, bugün özellikle TV-Radyo gibi iletişim araçlarında, ya da dağıtım ile egemenliklerini sağlamış olan günlük gazetelerde sermaye ve egemenler dışında hiçbir kesim kendini ifade etme olanağına sağlıklı bir şekilde sahip değil. Oysa, gelişmiş bilgisayar ve iletişim olanaklarının birlikte kullanımı sonucunda ortaya çıkan yeni iletişim araçları sahip oldukları özellikler ile, geleneksel iletişim araçlarının tersine bu iktidarı aşılabilir hale getiriyor. İki yönlü-yatay iletişime basın yayın ve Radyo-Tv gibi iletişim araçlarından daha fazla olanak tanıyor olmalarından kaynaklı olarak iletişim etkinliğinin yeni iletişim teknolojileri sayesinde değişiyor olduğu düşüncesi, geleneksel iletişim araçlarında temsil edilmeyen tüm kesimleri umutlandırıyor. Bu umutlar aynı zamanda, küreselleşmenin kültürel aynılaştırılıcığına karşı direnme ve herşeyin ticarileştiği bir dünyada bilgiyi ticari olmayan bir biçimde paylaşma gereksinimi ile eklemlenerek, işçilerin, insan hakları savunucularının, etnik grupların ve sistem karşıtlarının dünya çapında stratejiler geliştirme ve uluslararası inisiyatifler oluşturma çabalarını şekillendiriyor. Yeni iletişim araçları deyince herkesin aklına öncelikli olarak gelen internet ise, farklı toplumsal grupların farklı beklenti ve planlarına kaynaklık eden bir araç durumunda... Girişimciler enformasyonun ticari bir metaya dönüştürülmesi sürecinde internet?i temel bir araç olarak değerlendirirken, sendikalar, gönüllü kuruluşlar, akademisyenler, çalışmalarını, raporlarını internet?te serbestçe yayınlayabiliyorlar. Egemenler internet?i egemenliklerini pekiştirecek bir araç olarak kabul ederken, ezilenler ve sömürülenler adına mücadele veren gruplar internet?i uluslararası dayanışma ortamı olarak kullanıyorlar. Büyük şirketler internet?in yarattığı olanaklarla yazılım birimlerini azgelişmiş bölgelere kaydırarak ucuz işgücü sağlarken, işçi örgütleri sermayeye karşı verdikleri mücadelede internet?i bir dayanışma ve eğitim aracı olarak kabul ediyorlar.Gerçekten de İnternet, geleneksel iletişim araçlarının pek çok kısıtlılıklarını, engellerini, sorunlarını aşan alternatif bir iletişim ortamı. Geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak sahip olduğu etkileşim olanağı, herkesin iletişim sürecinde hem alıcı hem de yayıcı olabilmesi, gazeteden TV?ye, radyodan mektup ve telefon haberleşmesine kadar neredeyse varolan tüm iletişim araçları yerine ikame edilebilir olma özelliği, öte yandan görülür bir sansür ve kontrol mekanizmasının olmayışı, internet?in normalde sesini pek az duyurabilen, geleneksel iletişim kanallarında genellikle dışlanan gruplar tarafından keşfedilmesine neden oldu. Her ne kadar internetin ortaya çıkışı Amerikan Federal Hükümeti Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme kolu olan DARPA-Defence Advanced Research Project Agency kurumuna dayansa da, gelinen noktada sadece bir bilgisayar ve modeme sahip olarak, düşler ve düşünceler yazılı, sesli ya da görüntülü olarak, tüm dünya ile paylaşılabiliyor. En ayrıntı düzeyindeki bilgilere ulaşılabiliyor. Ve tüm bunları gerçekleştirirken henüz teorik olarak herhangi bir sansür ile karşılaşılmıyor.İnternet?in toplumsal ve politik dinamiklerini açıklamak için, başlangıçta pek çok araştırmacı Amerikan Western filmlerindeki ?batı? metaforuna başvuruyordu. Bu filmlerde yalnız, biraz da maceracı kahramanın toplumdan ve onun gerekliliklerinden kaçmak üzere yöneldiği ?batı? gibi, internet?in sunduğu sanal alan ?boş?, ?kanunsuz? ve bu nedenle de özgürlükler ülkesi olarak tanımlanıyordu. İnternet üzerinde yaratılan ?sanal alan?, yeni toplumsal formasyonlara, yeni yurttaşlık biçimlerine, yeni mekanlara ilişkin farklı yaklaşımlara zemin oluşturuyordu. Hala da bu tür görüşler ortaya atılıyor. Ancak ?yeni batı?nın bu denli ?sahipsiz? ve hemen hemen ?kanunsuz? oluşunun temel nedeni, ortaya çıktıktan sonra, uzunca bir süre geleneksel medya ve telekomünikasyon aristokrasisi tarafından farkedilmemiş olmasıydı.Konumuza dönersek, internet yarattığı olanaklarla, pek çok düşü gerçekleşebilirmiş kılıyor. Ancak internet'in yarattığı olanakların ne kadar daha kullanılabileceği sorusu, internette yaşanan gelişmelere baktığımızda gündeme gelen en önemli soru. Bu sorunun cevabına temel oluşturması açısından internet'in günümüzde nasıl şekillendiğine ve nereye evrildiğine bakmamız gerekiyor. İnternet'te surf yaparken karşımıza sıkça çıkan reklamlar ticaretin sadece bir ayağını oluşturuyor. Reklamlar, tüm internet kullanıcılarını, tüketici olarak algılamanın ötesinde birer metaya dönüştürüyor. Çünkü, internet sitelerinin, kaç sörfçünün siteye uğradığını gösteren sayaçları aynı zamanda o siteye verilen reklamın bedelini de belirliyor. Üstelik bu reklamlar, bildiğimiz geleceğe yatırım yapan reklamlardan da bir farklılık içeriyor. İnternet'te ticarileşmenin diğer bir unsuru olan elektronik ticaret ve hiper materyalin, başka sunucularda tutulan başka materyallere de bağlanma özelliği, internet reklamlarına anında alış-veriş'e dönüşme gücü veriyor. Yani, bugün "egemenler" internet'in olanaklarının çok daha fazla farkında? Ve internet'in gelişiminde en etkin eğilim, internetin bir tüketim ortamı olarak yeniden kurulması? Geleneksel medya olarak tanımladığımız gazete, TV ve Radyo arasından internete kendisini değilse de, tarihsel pratiğini en çabuk aktaran geleneksel medya ortamı TV oldu. Elbette bu bir tesadüf değil? Bu tarihsel pratiği, hem belli tür ve biçimsel kalıplar olarak internet'te izliyoruz, hem de kurumsal kimlikler alanında bu kendini gösteriyor. Bu durum tamamen TV'nin ekonomik temeli ile ilgili? Ticarileşme ve ağ yapısı televizyonun ekonomik temeli konusundaki iki temel kavramı oluşturuyor. Bu iki kavram, TV'de belli içeriklerin yoğunlaşmasını ve bu içeriklerin üretiminin merkezileşmesini beraberinde getiriyor. Bu da, yerel ve kar amacı gütmeyen TV yayıncılığını zayıflatan ve pazar güçlerinin TV endüstirisi üzerindeki egemenlik alanını genişleten bir durum olarak karşımıza çıkıyor. İnternet alanına, TV programcılığı mantığının taşınması, internette de aynı sonucu gündeme getiriyor. 1997 sonrasında, televizyon endüstrisinin dev şirketlerinin, bu iki ortamı bağlantılandırma ve birinin izleyicilerini diğerine aktarma çabaları günümüzde meyvelerini vermekte. Tabii ki, bütün bu çabalar, sermaye açısından televizyonun en temel işlevlerinin, tüketimi yönlendirme ve ideolojik manipülasyon işlevlerinin belli biçimlerde ve özellikle internetin ortaya çıkışı sonucunda aşınması ile ilgili. Televizyon programları arasında zap yapma, sadece belli zamanlarda TV seyretme, videonun yaygınlaşması ve internet, zaten reklamcıları yeni reklam ortamları aramaya yöneltiyordu. Tüketimi yönlendirme konusunda ortaya çıkan sorunların çözümü için, interaktif teknolojileri kullanmak gereğine, doğrudan tüketici tepkisini karşılayabilecek bir yapıya gidilmesine, demografik kesimlerin değil, bireysel hanelere ulaşılmasına, vs. dikkat çekilirken aslında tam da internet ortamı tarif edilmekteydi. İnternet'in 1997'den itibaren bu kesimler tarafından keşfedilmesi ile birlikte ticari istila başladı ve kısa sürede internet reklam ajanslarının üzerinde kampanyalar ve stratejiler belirlemeye çalıştığı bir alan haline geldi. Ve internet'te reklam denemelerinin başlamasıyla birlikte, bilim adamlarının araştırma alanı, şirketlerin reklam panolarına dönüşmeye başladı. Öncelikle, internet'i ticari işlemlere uyumlu hale getirme çabaları gözlendi. İnternet üzerinde gerçekleşen ticari işlemlerde özellikle kredi kartlarının kullanılabilmesi için gereken güvenlik standartları geliştirildi. Kredi kartlı ödemeler yanında internette finansal transferlerin de güvenlik içinde yapılması için şifreleme teknikleri oluşturuldu. Tüketicilerin, kredi kartları ile elektronik alışveriş yapmaktan güvenlik nedenleri ile korkmalarına rağmen, 1997 boyunca 6.5 milyon kişi, 23.4 milyon online kredi kartı kullanımı gerçekleştirdi. Tabii, bu arada, internet üzerindeki tüketici davranışları ve ilgileri de önemli bir konu olarak şirketler için araştırılmaya başlandı.1996'da ortaya çıkan push teknolojileri, doğrudan reklamcıları ilgilendiriyor ve internet izleyicilerini toplama ve stabilize etme amacına dayanıyordu. Belli bilgiler, ya da daha doğru bir deyişle reklam, doğrudan internete bağlı kullanıcının ekranına ulaşıyordu. Başlangıçta reklamcılar arasında bu konuda ciddi bir hareketlilik yaşandı. Browser programlarını üreten şirketler de kendi programlarını buna uygun hale getirdiler. Ancak kısa süre sonra bu yöntemin, izleyiciye ulaşmak için anlamlı bir yöntem olmadığı ortaya çıktı. Kullanıcıların büyük bir bölümü, bundan hoşlanmıyordu. Sonunda push teknolojileri, sadece belli bir takım ürünler için kullanılmaya başlandı. İzleyiciyle, belli web servisleri arasındaki ilişkiyi stabilize etmek içinse yeni yöntemler aranmaya başlandı. Bu arada otomatik ilk sayfalar gündeme geldi. Internet explorer ya da netscape kendi browser yazılımlarını kullananların otomatik ilk sayfa olarak kendi sayfalarına ulaşmalarını sağlıyor ve böylece ilişkinin sürekli ve değişmez kılınmasına çalışılıyordu. Bir diğer sıklıkla ziyaret edilen site türü de arama motorlarının sayfalarıydı. Ayrıca, ücretsiz e-mail olanağı, bir takım özel içerikler, oyun ve alışveriş olanağı sağlayan siteler büyük oranda hit alıyorlardı. Böylece bu tür sayfalar reklam pastasından büyük paylar almaya başladı. Diğer taraftan, ücretsiz web sayfası sağlayan siteler de, kendi makinalarında ücretsiz tutulan web sayfalarına banner ya da reklam bantları girerek bu sürece katıldılar. Böylece internet reklamcılığında yeni genre'lar oluşmaya başladı. Ayrıca, web içeriklerinin kimleri hedef aldığına bağlı olarak da reklam için tercih edilen siteler farklılaşmaya başladı. Reklamcılığın her medyanın toplumsal amaçlarını zaptedip, onu yeniden düzenlediğine dair elimizde pek çok kanıt var ki, bunlar örgütlenmesini, içeriğini ve izleyicilerle ilişkilerini etkileyen bir süreci yaratıyor. Bu sadece etik yoksunluğu veya yönlendirici sistematiğin hatalı standartları sorunu değil. Reklamcılar tüm medya maliyetlerinin önemli bir oranını ödemeye başladıklarında, izleyici ilişkilerinde sınırlamalar ve baskılar yaratan ortamın gündelik bilincine egemen hale geliyorlar. Bu ilişki tarzı, reklam verenlerin içerik üzerindeki belirleyici ve yaygın, ancak görülür olmayan etkilerini gündeme getiriyor. Bu etki, sadece belirli konuların içerikten dışlanması biçiminde değil, reklam verenlerin içeriğin karakterini de belirlemesine kadar uzanıyor. Eğer varolan eğilim anlamlı bir biçimde kesintiye uğratılmazsa, internet kar arayan şirketlerin belirlediği, ticari tüketim ortamı haline gelecek. İnternet üzerinden alışveriş, danışmanlık, pazarlama ve bankacılık uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. New York Times?a göre, 1996 sonunda elektronik ticaretin hacmi 500 milyon dolara ulaşmış durumda ve 2000 yılına kadar dünya çapında 70 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamlar aynı zamanda enformasyonun özelleştirilmesi eğilimini de ortaya koymakta. Bunun son derece şekillenmiş bir örneği, ABD'de "intellectual property right" olarak anılan kavramın yasalara girmiş olmasıdır. Türkiye'de "fikir hakları" olarak anılan düzenleme, henüz ABD'deki kadar sınırları çizilmiş ve belirginleşmiş bir uygulama değilse de, bunun embriyo halidir ve bilgi-enformasyon üzerinde kişilerin ya da şirketlerin mülkiyet hakkı talep etmesini garanti altına almaktadır. Bu durum, pek çok araştırmacı tarafından açıkça "bilginin metalaşması" olarak adlandırılmaktadır. Enformasyon ağları üzerinde, "bilgi özgür olmak ister" diye ifade edilen sloganı savunan kesimler olmasına rağmen, enformasyonun ticarete konu olması ve şirketlerin enformasyon üzerinde hak talep etmesi anlamına gelen bu düzenleme, bugün Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantılarına konu olmakta ve yeni ekonomik düzenin, ya da bir başka deyişle neo-liberalizmin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda yeni iletişim teknolojileri, özellikle de internetin üzerinden akan büyük miktardaki enformasyonun toplumsal bir eşitliğe neden olmayacağı savı, sadece neo-liberal politikaların tüm alanlar gibi iletişim alanını da egemenliği altına almış olmasına dayandırılarak değil, aynı zamanda enformasyon tam da ekonomik neo-liberalizm boyutunda önemli bir bileşen haline geldiğinden, sıkça ileri sürülmektedir. Özellikle de bazı toplumsal kesimlerin eğitim ve iletişim ortamlarından yalıtılmak suretiyle, enformasyon yoksulu haline geleceği fikri son dönemlerde yaygınlık kazanmaktadır (Schiller, 1999:140; Murdock ve Golding: 1989: 180). Günümüzde, enformasyonun bir dizi önemli özelliği olduğuna dikkat çekilmektedir. Bir meta olarak enformasyonun özelliklerine baktığımızda, öncelikle enformasyonun kullanıldığında tükenmiyor olmasına vurgu yapıldığını görürüz. Hatta enformasyon, kullanıldığında tükenen değil, tam tersine kullanıldıkça artan bir meta niteliğindedir. Bunun dışında, tüm diğer mal ve hizmet üretim süreçlerinde enformasyon asıl girdi durumundadır. Bu da enformasyonu, tüm diğer mallardan daha değerli kılan bir özelliktir. Ancak diğer mal ve hizmetlere göre, üretiminin zor ve pahalı olması, bunun yanında yeniden üretim maliyetlerinin düşük olması da, pazar ekonomisi içerisinde bir meta olarak dolaşan enformasyonun başlıca özelliklerindendir. Öte yandan, pazar ekonomisinin mantığına uygun olmayan bir dizi özelliğe de sahiptir. Öncelikle, enformasyonun kullanılınca tükenmeyen bir özelliğe sahip olması, pazar koşullarında enformasyonun gerçek üretim ve gerçek ücretlendirme koşullarını ortadan kaldıran bir özelliktir. Bu özellik aynı zamanda enformasyon tüketicilerinin, ilk üreticinin aleyhine pazara üretici olarak girmesine neden olur. Her ne kadar bu biçimde enformasyonun artan üretimi ve enformasyon birikimi, toplum yararına bir özellik olsa da, enformasyonun bir meta olarak pazarda dolaşımını zorlaştırır. Öte yandan enformasyon ürünlerinin, fiyatları ile ölçülemeyecek denli pzitif etkileri de vardır. Özellikle de eğitim gibi alanlarda, süren özelleştirmeler ile metalaşma süreci hızlandırılan enformasyon, bu anlamıyla hiç de sadece parasını alarak satın alana özel değil, o eğitim hizmetinden yararlansın ya da yararlanmasın tüm toplum yararınadır. Çünkü, enformasyonun toplumsal gelişme noktasında önemli getirileri olduğu gibi, toplumsal refahı artıran sonuçları da vardır. Ayrıca bütünsel ve parçalanamaz olma özellikleri de pazar mekanizmaları açısından enformasyonu uyumsuz bir meta haline getirir. Bunların yanında, yine enformasyon ekonomisi literatüründe enformasyonun şu özelliklerine dikkat çekilir: bir ölçek ekonomisi olması, yani enformasyon üretiminin hacmi arttıkça maliyetinin düşmesi, öte yandan hacmi küçüldükçe ve üretici sayısı arttıkça maliyetinin artması durumu; üretiminde belirsizlikler ve riskler olması; elle tutulamazlığı ve manevi değerinin maddi değerinden büyük olması; üretim maliyetine göre, dağıtım maliyetlerinin genellikle daha büyük olması, dağıtımının genellikle büyük ve pahalı altyapılar gerektiriyor olması. Ayrıca, enformasyonun Genel refaha içkin olması; düşünce özgürlüğü ve haber alma özgürlüğü gibi tarihsel kavramlara içkin olması da, enformasyonunun bir meta olarak değerlendirilmemesi gereğini ortaya çıkartan özellikleridir. Küresel iletişim ağlarının kullanımının, sadece medya alanına özgü değil, tüm bir ekonomiye yaygın olması, yukarıdaki özellikleri daha da önemli hale getirmiştir. İletişim ağları üzerinde, mekansal olarak yaygınlaşan ekonomik uygulamalar -finans, bankacılık, turizm gibi hizmetler yanında, üretim- açısından enformasyona erişim ve enformasyon paylaşımı, eskisinden daha stratejik bir unsur haline gelmektedir. Gelişen enformasyon teknolojileri, enformasyonun üretilmesi, dağıtılması, paylaşılması ve depolanması yöntemlerinde önemli değişikliklere neden olmuşlar ve kağıt dökümantasyon sisteminden çok daha ucuz yöntemleri şirketlere sunmuşlardır. Enformasyonun ekonomik uygulamalar içerisinde bu kadar stratejik hale gelişi, enformasyon mülkiyetini gündeme getirir. Enformasyon mülkiyeti bugün son derece önemli hale gelmiş, ancak iletişim ağlarının yaygınlaşması da, bu önemli hale gelen olguyu aynı derece de önemli bir sorun haline getirmiştir. Çünkü sayısal ağlar yaygınlaştıkça, enformasyon mülkiyeti-özel enformasyon mülkiyeti de tehditlerle karşılaşmaktadır. Elektronik ticaret, elektronik bankacılık gibi uygulamalar sırasında iletişim ağları üzerinde dolaşan enformasyonun güvenliği, bugün son derece önem kazanmakta ve teknolojik araştırmalar yanında, yasal düzenlemeler ile de çözülmeye çalışılmaktadır. Aslında uzun bir geçmişi olan fikir mülkiyet hakları/telif hakları, ya da intellectual property right, tam da bu tehditleri bertaraf etmek için geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Telif hakları kavramı, enformasyon üzerinde birlerinin hak iddia etmesini mümkün hale getiren bir olgu olmanın yanında, bu hakların sayısal dünyaya aktarılması ve bugün aldığı biçim, basitçe bir güncellemenin ötesinde daha derin anlamlar taşımaktadır. Fikir mülkiyet hakları, kapitalist gelişmenin başlarında, İngiltere'de çıkartılan "çitleme yasaları" ile benzeştirilmektedir. 1760-1830 yılları arasında getirilen ve "Çitleme Yasaları" olarak anılan bir dizi düzenleme, İngiltere'de çoktandır esas olarak pazar için üretim yapıyor olsa da, tarım alanında kalmış bulunan kollektif köy ekonomisinden kalma unsurların temizlenmesi anlamına gelmiştir. Topraksız ya da küçük toprak sahibi köylüyü çalıştıran ve kiracı çiftçiler tarafından ekilen geleneksel olarak köylülerin ortak mülkiyetindeki topraklar, bu yasal düzenlemelerle görece az sayıda toprak lordunun elinde toplanmıştır (Hobsbawn, 2000, 40). Bu benzetme ile, fikri mülkiyet hakları ya da telif hakları adıyla geçmişten bu yana uygulanan, ancak özellikle son yıllarda uluslararası anlaşmalara konu olan düzenlemelerin de, her ne kadar başından bu yana meta nitelikleri gösterse de enformasyon alanında kalmış bulunan ortak mülkiyet-kamu mülkiyeti kırıntılarını temizleyerek, enformasyon alanını tamamen özel mülkiyet alanı haline getireceği iddia edilmektedir.Bu da internet?in ve üzerinde taşınan enformasyonun tamamıyla ticaretin kanunlarının egemen olduğu bir alan olmaya hızla yaklaştığının ifadesidir. Yani, internetin başlıca özellikleri -etkileşim ve onun doğrudan ve çift yönlü ilişkiler kurmak için kullanılması, bu arada mutlaka eklenmeli benzersiz izleme ve gözlem kapasitesi- egemenler açısından etkileyici reklam, yönlendirme ve denetim biçimleri haline getirilmiş durumdadır ve üzerinden akan enformasyonun piyasa kurallarına tabiliğinin artması, interneti bütünüyle bir sanal pazar haline getirecektir. Öte yandan internet yazılım ve donanımlarının oluşturduğu pazarın giderek büyüyor. Kullanıcı sayısı günden güne hızla artarken, internet servis sağlayıcıları ve altyapı sağlayıcıları da karlarını artırmak için yeni teknolojik olanakları araştırıyor ve yeni yatırımlar yapıyorlar. Bu yatırımların maliyetleri internet kullanıcılarına daha yüksek erişim maliyeti olarak yansıyor, yani son kullanıcılar için internet?te ?surf? yapmanın maliyeti hızla artıyor. Bugün, İnternet?te yaşanan bu ticarileşme dışında erişimdeki eşitsizlikler de önemli bir sorun teşkil ediyor. Bir kişisel bilgisayar ve bir modeme sahip olarak bilgiyi paylaşmak mümkün olsa da, bu donanıma sahip olmanın bir maliyeti var. Ayrıca internet?in yarattığı olanaklardan verimli bir şekilde yararlanabilmek için bu donanımı kullanabilme yetisine sahip olmak ve ingilizce bilmek gerekiyor. Tüm bu gereklilikler, dünya nüfusunun büyük kısmının intenet?te yaratılan ?sanal alan?dan dışlanmış olduğu anlamına geliyor. İnternet kullanıcıları, dünya nüfusunun iyi eğitim almış ve maddi olanakları olan seçkinlerinden oluşuyor. Dünyanın azgelişmiş bölgelerinde bir telefon hattına bile sahip olmanın güçlüğü düşünüldüğünde, internet?in ?mutlu azınlığa? hizmet eden bir araç olduğu görülebiliyor. Tüm bunlar ise son yıllarda ?digital divide? tartışmalarının, küresel ekonominin başlıca aktörleritarafından önemli bir tartışma konusu haline gelmesine neden oluyor. Tıpkı yoksulluğa uygulanmasını önerdikleri ekonomik politikalarla neden olan Dünya Banası başta olmak üzere birtakım küresel yapıların, yoksulluğa karşı bir takım programları kendi gündemlerinin en başına yerleştirmeleri gibi. Diğer yandan, internet?in sistem karşıtı güçler tarafından, yöneten sınıfların planlarını bozacak tarzda kullanılması karşısında, kapitalist sistem kendisini savunmanın yollarını arıyor. Sisteme karşı mücadele eden odakların medyayı verimli bir şekilde kullanma olasılığına karşı hep uygulanan sansür yasaları, ABD?de, Almanya?da, Japonya?da gündeme giriyor. Ya da gizli sansür denebilecek bir takım uygulamalara ve baskılara özellikle 11 Eylül sonrasında güvenlik gerekçesi ile ulus devletlerin daha fazla itibar etmeye başladıkları görülüyor. Türkiye'ye baktığımızda da, karşılaştığımız tablo pek umutlu değil. Türkiye?de kurulu bulunan bilgisayar adedinin Tübitak tarafından gerçekleştirilen enformasyon teknolojisi envanteri çalışmasına göre, 1997'de 1 milyon 141 bin 581 olduğu ve bu kişisel bilgisayarların iyimser bir tahminle üçte ikisinin iş çevrelerince kullanıldığı; modem sayısının ise yine aynı çalışmaya göre 310 bin 948 olduğu ve yine iyimser bir tahminle aynı oranda iş çevrelerince kullanıldığı düşünülürse internet?in yaygın olarak kullanılan bir iletişim ortamı olmadığı, daha çok iş çevreleri yani sermaye ve seçkinler tarafından kullanıldığı rahatlıkla söylenebilir. Son yıllarda gerçekleştirilen büyük reklam kampanyaları ile bu oranın bir kaç katına çıkmış olması ve en yoksul mahalleler ve en ücra kasabalara kadar internet kafeler aracılığı ile ulaşmış olması ise, interneti hiç bir şekilde bir seçkinler ortamı olmaktan kurtaramıyor. 1998 yılının erişim istatistikleri, Türkiye'den en çok hit alan web sayfalarından ilk onaltı arasında altı tane sex sitesi olduğunu ortaya koyuyor. Geri kalanını ise, com uzantısına sahip olan ABD merkezli ticari web siteleri oluşturuyor. Bu durum, internetin yaygınlaşmasının anlamını da ortaya koyar nitelikte? İnternet bir "eğlence" ve "ticaret" ortamı olarak yaygınlaştırılıyor. Yani, egemenlerin çıkarlarına en çok hizmet eder biçimde? Ancak bütün bunlar, internetin alternatif kullanımlarının olamayacağını söylemek anlamına gelmiyor. Sadece, yeni iletişim teknolojilerinin eğitim, örgütlenme ya da başka bir alternatif faaliyetin yürütülmesi konusundaki dünyada süregiden çabaların gözönüne alması gereken ve uzun dönemli stratejilerini oluştururken değerlendirmesi gereken veriler. Ancak kesinlikle, hemen kabullenilip, uyum sağlanacak bir sonuca da neden olmamalılar. Tüm iletişim araçları bir eğitim aracı, bir dayanışma aracı, bir mücadele aracı olmanın yanında, mücadelenin konusu olarak da düşünülmek zorunda. Bilginin metalaşması ve paralı eğitime karşı kamusal eğitim hizmeti, sansür ve baskı yasalarına karşı düşünce ve ifade özgürlüğü talepleri ile birlikte, bu taleplerin ayrılmaz bir parçası olarak iletişim özgürlüğü ve iletişim olanaklarından eşitçe yararlanma hakkını da savunmak gerekiyor. Liberalizmin yalnızlaştırıcı etkilerine karşı önemli bir mevzi olan ve küreselleşen kapitalist sisteme karşı emeğin ve alternatif güçlerin de küreselleşmesinin olanaklarını yaratan yeni iletişim araçlarının önemi yadsınmamalı ve özgür iletişim olanağı savunulmalı ve kullanılmalı. Gerçek yaşamda sürdürülmeye çalışılan mücadeleyi, bilgisayar ağlarında oluşan sanal alanda, telekomünikasyon ağlarında cisimleştirmek belki de klasik mücadele yöntemlerinin çok ötesine erişilmesini sağlayacak.

6 yorum:

Adsız dedi ki...

Okuma parçasının adı internet,yönelimler,olasılıklar olsa da oldukça geniş bir amaçsal dağılımı var.Bilişim,bireysel ve kitle iletişim teknolojilerinin önemini hatırlatmada oldukça anlamlı.Gündelik hayatta faydalarından devamlı olarak nasiplensek de arasıra önemini unuttuğumuz bu teknolojilerin açıklanan fayda ve önemlerinin daha bir kıymetinin bilinmesi gerekliliğinin anlaşılması konusunda saklanması ve tekrar tekrar okunulması gereken bir çalışma.Teşekkürler...

neslihan dedi ki...

Neslihan Ak
Bu makale son yillarda bilişim ve özellikle de iletişim konusundaki gelişmelere değinmektedir.Kitle iletişimi ve iletişim hizmetlerinin bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan yeni iletişim teknolojilerinden bahsedilmektedir.Burda en dikkat çeken örnek, tüm toplumsal grupların, kurumların, çeşitli alanlardaki beklentilerin giderek söz konusu yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ile ilgili hale geliyor olmasıdır. Makale yeni iletişim teknolojilerinin uluslararası ticarette rekabeti güçlendirici ve ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyini yakınlaştırıcı ve dünya iletişimini kolaylaştırıcı etkisinden bahsederken sözü edilen gelişmelerin ekonomik boyutunu ele almaktadır.Ayrıca iletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerin endüstri toplumundaki eksiklikleri giderici yeteneğinden bahsedilmektedir.
Nüfusun büyük bir kesitine tönelik olan ve ulaşılması istenen mesajın ulaştırılmasında teknik araçların kullanılmasını gerektiren kitle iletişimi karşısına konulmaları, yeni iletişim teknolojilerini yeni yapan olgudur.Yeni iletişim teknolojileri olarak noktadan noktaya iltişimi sağlayan telefon, telgraf vs araçlar sayılır.Bu noktada, makale de toplumsal değişimin, iletişim araçlarının gelişimine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.
Parçada geleneksel hale gelmiş Radyo_TV'nin ve günlük gazetelerin konu ettiği sermaye kesimi ve siyasetçilerin dışında kalan grupların(işçiler,insan hakları savunucuları, etnik gruplar vs.) yeni iletişim teknolojileri (bilgisayarlı iletişim) ile kendilerini ifade olanakları bulma avantajından bahsedilerek internetin bireyler üzerindeki olumlu avantajlarından bahsedilmektedir.
Tüm iletişim araçları ile; eğitim aracı, bir dayanışma aracı, bir mücadele aracı oluşturulabilmesinin yanında, bizzat iletişim araçlarının mücadelenin konusu olduğu göz ardı edilmemektedir.Bu anlamda gerçek yaşamda devam eden mücadeleyi,sanal alemde bilgisayar ağlarıyla ve telekomünikasyon ağlarında somutlaştırmak klasik mücadele metodlarının sınırlarının aşılmasını sağlayacaktır.

Adsız dedi ki...

Bu makalenin küreselleşmenin gelişimini açıklamaya çalışan bir makale olması açısından açıklayacı bir makale ancak,

Yeni iletişim teknolojilerinden küresel düzeyde dünya ekonomisini daha rekabetçi ve verimli hale getirmesi; gelişmişlik farklarını kapatarak dünya ülkelerini eşitlemesi; dünya iletişimini herkes için erişilebilir, hızlı ve etkin kılması bekleniyor. İletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ve kullanımlarının yaygınlaşması, endüstri toplumunun taşıdığı tüm eksikliklerin giderileceği yeni bir toplumsal yapının kurucu unsurları olarak tanımlanıyor.şeklindeki tesbitine katılmıyorum. Çünkü yeni teknolojilerin kullanımında o teknolojiyi üreten toplumlar daha verimli olacaklardır. çünkü o teknolojin bilgisine sahiptirler.Ayrıca bunu kullanma bilgisine sahip olmak yeterli değildir.Bu bilginin nasıl kullanıldığı da önemlidir. Yazıda da belirtildiği gibi,internet giderek ticari bir alan haline de gelebilir ya da muhalif seslerin ortaya çıktığı bir ortamda olabilir. Her ikisi birdende aynı ortamda ortaya çıkabilir.
Bunu Emre Kongar "Küresel Terör ve Türkiye" adlı kitabında küreselleşmenin nasıl bir etki yaratabilceğeni şöyle açıklamıştır.

"Ne yazıkki insanlık teknolojik gelişme sonunda zorunlu olarak özgürleşme hedefine doğru ilerlememektedir.
Onu özgürleştirecek olan yine kendi bilinci kendi tercihleri ve kendi ideolojik gücü olacaktır.
Çünkü insanoğlunun kendi iradesinden bağımsız olarak özgürleştirecek bir teknolojik değişme ve gelişme henüz icat edilmemiştir"
(Emre Kongar,(Şubat 2002),Küresel Terör ve Türkiye,Remzi Kitabevi)

SERTAÇ

Adsız dedi ki...

Damla Çakamak
Bilşim,iletişim teknolojileri,enformasyon çağı...gibi günümüzün çok kullanılan kelimerinin telafuzları ile kuşkusuz türk insanınn bu anlamda aklına gelen ilk sözcük internet olduğu kanısındayım.dünyada var olan bu yöndeki gelişmelerin etkisi elbetteki göle düşen damla misali dalgalar halinde iletişim içinde olan bütün ülkeleride etkileyecektir.
küresel anlamda ülkelerin kendi aralarında girdiği rekabet olgusunun tetikleyici gücü kuşkusuz insanoğluna faydalar sağladığı kadar zararlarıda olacaktır.yeni iletişim teknolojileri adı altında iletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki yeni oluşum süreçleri toplumsal yapılar üzerinde ınnıs'inde belirtiği gibi,toplumların yayılımında,gelişiminde ve değişimindeson derece önemli kilit noktalar niteliğindedir.
Yazıda da ifade edildiği gibi,bilginin aktarılması,çoğaltılması aşamasında ise kanalların tek taraflı olması ve bu eşitsiz ilişkinin,etkin bir denetim aracı olarak ,geleneksel medya kavramı ile sağlandığı ifade edilir...ki buradadikatinizi çekmek istediğim bir nokta bulunmaktadır.belki de bilgisayar ve iletişim olanaklarının birlikte kullanılması ve onun türevi olan internet olgusunun önemi burada ortaya çıkmaktadır.
Özellikle Türkiye üzerine konuyu ele alırsak,toplumlarda ki iktidar güçlerinin baskıları ile şekillenen yada geleneksel iletişim arçlarına sahip,sermaye ve egemen siyasi aktör yanlısı grupların sunmuş olduğu hizmetin doğruluğu,yansızlığı ve gerçekliğidir.
Bu anlamda da ön plana çıkan kriterler ,düşünce özgürlünün varlıgı,iktidar güçlerinin baskı yaratmadığı,sağlıklı bir iletişim ortamının olması hususundadır.işte bu noktada yeni iletişim teknolojileri geleneksel olandan ayrılır.
küresel anlamda bilginin kullanılması, paylaşılması farklı sistemlerin birbirine eklenmesi sonucu her toplumda beklentiler ve tercihler doğrultusunda kendine bir yer edinmiştir.
En güzel tarafı elbette ki,yanlızca alıcı konumundan çıkıp aynı zamanda verici konumuna da sokularak etkin bir iletişim düzeyi sağlayabilmeniz.bunun yanı sıra,bilginin elde edilmesine yönelik sınırların olmaması,engellerin olmaması,nerdeyse tüm geleneksel iletişim arçlarının yerine ikame edilebiliyor olması,iletişim maliyetlerini düşürmüş olması diğer vazgelmez kılan özellikleridir.
Peki bu interneti hangi amaçlarla kullanıyoruz?ne sıklıkla kullanıyoruz?beklentilerimiz neler?gibi bir takım soruları sorulmsı ile alınacak cevapların toplumların sosyolojik,psikolojik yapısal etmenlerinin analizinde bence oldukça yol göstericidir.
Bu noktada karşımıza çıkan Reklam,Ticaret,Alışveriş kelimeleri İnternetin bugunkü Küresel Dünya düzenine hizmet amaçlı olarak tüketim ortamının yaratılması ,yayılması ve arttırılması olarak kendini göteriyor.buradan bağlantılı olarakta,kuşkusuz küreselmiş dünya düzeni yanlıları için internet ,üretim arttırılarak,pazar ğüçlerinin artırılarak egemenlik alanlarının yaygınlaşması amacı doğrultusunda biçilmiş bir kaftan niteliğindedir.
İnternetin özelikleri doğrultusunda geliştirdiği ,etkilediği tüm alanların yanında,İnternetin oluşumunu sağlayan faktörlerinde ayrı bir pazarının oluştuğu gözden kaçmamalıdır.
Türkiye odaklı internet kullanımına gelince,sahip olunan bilginin düzeyi değil bu bilgiyi nasıl kullandınızdır önemli olan.internet cafelerin yaygınlığı bizi yanıltmamalıdır.sorulması gereken internetin insanımızca hangi amaçlar doğrulrusunda kullanıldığıdır.Bunun sonucunda bireysel ve toplumsal ne düzeyde fayda sağladığımızdır.çünkü bu kadar etkili bir iletişim kaynağının kullanılış amacının yöneldiği ağırlık toplımsal yapıların özellikleri,gidişatı hakkında fikir verir inancındayım.

Adsız dedi ki...

Damla Çakamak
Bilşim,iletişim teknolojileri,enformasyon çağı...gibi günümüzün çok kullanılan kelimerinin telafuzları ile kuşkusuz türk insanınn bu anlamda aklına gelen ilk sözcük internet olduğu kanısındayım.dünyada var olan bu yöndeki gelişmelerin etkisi elbetteki göle düşen damla misali dalgalar halinde iletişim içinde olan bütün ülkeleride etkileyecektir.
küresel anlamda ülkelerin kendi aralarında girdiği rekabet olgusunun tetikleyici gücü kuşkusuz insanoğluna faydalar sağladığı kadar zararlarıda olacaktır.yeni iletişim teknolojileri adı altında iletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki yeni oluşum süreçleri toplumsal yapılar üzerinde ınnıs'inde belirtiği gibi,toplumların yayılımında,gelişiminde ve değişimindeson derece önemli kilit noktalar niteliğindedir.
Yazıda da ifade edildiği gibi,bilginin aktarılması,çoğaltılması aşamasında ise kanalların tek taraflı olması ve bu eşitsiz ilişkinin,etkin bir denetim aracı olarak ,geleneksel medya kavramı ile sağlandığı ifade edilir...ki buradadikatinizi çekmek istediğim bir nokta bulunmaktadır.belki de bilgisayar ve iletişim olanaklarının birlikte kullanılması ve onun türevi olan internet olgusunun önemi burada ortaya çıkmaktadır.
Özellikle Türkiye üzerine konuyu ele alırsak,toplumlarda ki iktidar güçlerinin baskıları ile şekillenen yada geleneksel iletişim arçlarına sahip,sermaye ve egemen siyasi aktör yanlısı grupların sunmuş olduğu hizmetin doğruluğu,yansızlığı ve gerçekliğidir.
Bu anlamda da ön plana çıkan kriterler ,düşünce özgürlünün varlıgı,iktidar güçlerinin baskı yaratmadığı,sağlıklı bir iletişim ortamının olması hususundadır.işte bu noktada yeni iletişim teknolojileri geleneksel olandan ayrılır.
küresel anlamda bilginin kullanılması, paylaşılması farklı sistemlerin birbirine eklenmesi sonucu her toplumda beklentiler ve tercihler doğrultusunda kendine bir yer edinmiştir.
En güzel tarafı elbette ki,yanlızca alıcı konumundan çıkıp aynı zamanda verici konumuna da sokularak etkin bir iletişim düzeyi sağlayabilmeniz.bunun yanı sıra,bilginin elde edilmesine yönelik sınırların olmaması,engellerin olmaması,nerdeyse tüm geleneksel iletişim arçlarının yerine ikame edilebiliyor olması,iletişim maliyetlerini düşürmüş olması diğer vazgelmez kılan özellikleridir.
Peki bu interneti hangi amaçlarla kullanıyoruz?ne sıklıkla kullanıyoruz?beklentilerimiz neler?gibi bir takım soruları sorulmsı ile alınacak cevapların toplumların sosyolojik,psikolojik yapısal etmenlerinin analizinde bence oldukça yol göstericidir.
Bu noktada karşımıza çıkan Reklam,Ticaret,Alışveriş kelimeleri İnternetin bugunkü Küresel Dünya düzenine hizmet amaçlı olarak tüketim ortamının yaratılması ,yayılması ve arttırılması olarak kendini göteriyor.buradan bağlantılı olarakta,kuşkusuz küreselmiş dünya düzeni yanlıları için internet ,üretim arttırılarak,pazar ğüçlerinin artırılarak egemenlik alanlarının yaygınlaşması amacı doğrultusunda biçilmiş bir kaftan niteliğindedir.
İnternetin özelikleri doğrultusunda geliştirdiği ,etkilediği tüm alanların yanında,İnternetin oluşumunu sağlayan faktörlerinde ayrı bir pazarının oluştuğu gözden kaçmamalıdır.
Türkiye odaklı internet kullanımına gelince,sahip olunan bilginin düzeyi değil bu bilgiyi nasıl kullandınızdır önemli olan.internet cafelerin yaygınlığı bizi yanıltmamalıdır.sorulması gereken internetin insanımızca hangi amaçlar doğrulrusunda kullanıldığıdır.Bunun sonucunda bireysel ve toplumsal ne düzeyde fayda sağladığımızdır.çünkü bu kadar etkili bir iletişim kaynağının kullanılış amacının yöneldiği ağırlık toplımsal yapıların özellikleri,gidişatı hakkında fikir verir inancındayım.

Adsız dedi ki...

HANDAN SARICA

İletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin endüstri toplumunun taşıdığı tüm eksiklikleri gidereceği yönündeki inanış bence çok da yerinde bir inanış değildir. İletişim teknolojilerindeki değişim sonucunda yeni iletişim araçları kullanılmaya başlanmış ve dünya üzerindeki bilgi akışı hız kazanmıştır. Bu araçlar sayesinde birçok toplumsal grup örgütlenme, kendilerini tanıtma ve kamuoyu oluşturma şansı elde etmişlerdir; fakat bu gelişmelerin toplumsal yansımalarının hemen görülmeye başlanması, özellikle kısa sürede toplumsal yapı karakterinde değişiklik gerçekleşmesini beklemek yanlıştır. Ayrıca bu gelişmelerin yaratacağı değişime de çok fazla rol atfetmemek gerekmektedir. Bu gelişmelerin toplumsal eşitsizlikleri, bilgi tekellerini bir anda ortadan kaldırması beklenmemelidir. Bu uzun süreçte ulaşılabilecek bir durumdur. Aslında bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin de nihai amacı bilginin önündeki ulusal, uluslar arası engellerin kaldırılması değil; başlangıçta sermayenin serbest dolaşımını engelleyecek, serbest piyasa ekonomisinin işleyişini engelleyecek ?asimetrik bilgilerin? ortadan kaldırılması ve doğru bilgileri kısa sürede ulaşılmanın sağlanması, bilgi akışının hızlanması sonucunda uluslar arası ekonomik ve ticari ilişkilerin artmasını, hızlanmasını sağlamaktır.
Internet erişimi konusunda da gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasında bir farklılık vardır. İnternet kullanım istatistikleri; gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların interneti araştırma, bilgi edinme, alışveriş, ticaret, kamuoyu oluşturma gibi amaçlarla kullanırken gelişmekte olan ülkelerdeki insanların interneti bir bilgi edinme aracından çok bir eğlence aracı olarak gördüklerini ortaya çıkarmaktadır. Şüphesiz, internetin kullanım alanının genişlemesi, internet erişiminin yaygınlaşması ile bu farklılık dönüşüme uğrayacak ve giderek azalacaktır.